Regulamin świadczenia usług na platformie Tradexor

21.05.2022

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Tradexor oraz warunki świadczenia przez Softexor Ltd Usług na rzecz Użytkowników w Tradexor.

 1. Definicje

  1. Aplikacja - oprogramowanie lub witryna internetowa łącząca się z Tradexor w imieniu Użytkownika, umożliwiająca dostęp do Usług i obsługująca formaty treści cyfrowych TAX, TDX, oraz TPX.
  2. Autor - Użytkownik, który przygotował Informację Handlową.
  3. Informacja Dostępowa - treści cyfrowe zapisane w formacie TAX zawierające dane dostępowe do Informacji Handlowej.
  4. Informacja Handlowa - treści cyfrowe zapisane w formacie TDX zawierające zestawienie cech Towaru stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy.
  5. Oferent - osoba fizyczna lub prawna oferująca Towar.
  6. Punkty - treści cyfrowe potwierdzające dokonanie płatności prepaid, zapisane w formacie TPX uzyskane przez Użytkownika na podstawie dokonanej na rzecz Softexor Ltd płatności, zakupu u partnera Softexor Ltd lub na skutek organizowanych przez Softexor Ltd promocji, którymi dokonuje się zapłaty za świadczenie Usług.
  7. Regulamin - niniejszy dokument.
  8. Sklep - oznacza prowadzony przez Softexor Ltd w ramach Witryny w domenie tradexor.com internetowy
  9. Softexor Ltd - spółka z siedzibą w Londynie, N1 7GU London, 20-22 Wenlock Road, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 8689401.
  10. TAX (Tradexor Access eXchange) - cyfrowy format wymiany Informacji Dostępowych.
  11. TDX (Tradexor Data eXchange) - cyfrowy format wymiany Informacji Handlowych.
  12. TPX (Tradexor Points eXchange) - cyfrowy format wymiany Punktów.
  13. Towar - rzecz, usługa lub prawo oferowana przez Oferenta.
  14. Tradexor - prowadzona przez Softexor Ltd, na zasadach określonych w Regulaminie, platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, utrzymywana przez Softexor Ltd w domenach tradexor.com i tradexor.net, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Softexor Ltd
  15. Usługi - usługi świadczone dla Użytkowników przez Softexor Ltd w ramach Tradexor.
  16. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Tradexor.
  17. Witryna - zbiór stron internetowych promujących Tradexor opublikowany w domenie tradexor.com
  18. Wydawca - Użytkownik, który opublikował Informację Handlową w sieci Internet.
  19. Źródło - przygotowany przez Oferenta dokument lub witryna internetowa przedstawiająca Towar, jego dostępność, proponowane warunki umowy oraz sposób jej zawarcia.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Softexor Ltd zastrzega sobie prawo do określania szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
  2. Warunkiem technicznym korzystania z Tradexor, w tym wykorzystania treści cyfrowych, jest posiadanie komputera, który:
   • ma dostęp do sieci Internet,
   • ma zainstalowaną przeglądarkę internetową,
   • ma zainstalowaną Aplikację,
   • spełnia wymagania systemowe Aplikacji.
  3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na Witrynie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy stronami z chwilą nawiązania połączenia sieciowego z Tradexor przy pomocy Aplikacji.
 3. Ogólne warunki korzystania z Tradexor

  1. Usługi świadczone przez Softexor Ltd w ramach Tradexor są odpłatne.
  2. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne Usługi, zasady ich pobierania, jak również zasady przyznawania rabatów od należności z tytułu świadczenia przez Softexor Ltd Usług oraz sposób ich kalkulacji, a także zasady wystawiania i przesyłania faktur reguluje Załącznik nr 2 do Regulaminu.
  3. Softexor Ltd nie jest sprzedawcą ani stroną transakcji dokonywanych na podstawie Informacji Handlowych lub Źródeł.
  4. W ramach Usług Tradexor umożliwia się Użytkownikowi m.in.:
   • tworzenie Informacji Handlowych,
   • publikację Informacji Handlowych w sieci Internet,
   • wyszukiwanie Informacji Handlowych spełniających zadane kryteria,
   • zakup Informacji Dostępowych,
   • dostęp do treści Informacji Handlowych,
   • prezentację Informacji Handlowych.
  5. Dane dotyczące Towarów umieszczone w Informacjach Handlowych pochodzą od Autorów. Softexor Ltd dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Tradexor były przedstawiane przez Autorów zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności Informacji Handlowej lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością Towaru, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Oferentem.
  6. W przypadku rozbieżności pomiędzy Informacją Handlową a Źródłem wiążące są informacje pochodzące ze Źródła. W razie wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z Oferentem.
  7. Transakcje z Oferentami odbywają się na uzgodnionych z nimi warunkach oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Softexor Ltd nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji.
  8. Softexor Ltd nie odpowiada:
   • za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym na podstawie Informacji Handlowej,
   • z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,
   • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Oferenta,
   • za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Autorów,
   • za zgodność Informacji Handlowej ze Źródłem.
  9. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Informacjach Handlowych.
  10. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści w tym zdjęcia umieszczone przez niego w Informacji Handlowej nie naruszają obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej). Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.
  11. Umieszczane przez Użytkownika zdjęcia nie mogą zawierać:
   1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
   2. treści podważających dobre imię, renomę innych Użytkowników,
   3. treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, o których mowa w punkcie 3.10 powyżej.
  12. Poprzez umieszczenie zdjęcia w Informacji Handlowej, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie ze zdjęcia oraz jego publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie przez Softexor Ltd dla potrzeb świadczenia usług w Tradexor, w celach marketingowych i promocyjnych, a także blokadę publikacji lub usunięcia Informacji Handlowej z Tradexor w przypadku złamania postanowień Regulaminu, w szczególności punktu powyżej.
  13. Autorskie prawa majątkowe do elementów Tradexor, w tym do logotypów i treści zamieszczonych w Tradexor, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Tradexor, przysługują Softexor Ltd lub podmiotom trzecim.
 4. Dostęp zautomatyzowany

  1. Zautomatyzowany dostęp do Usług dozwolony jest wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych mechanizmów i interfejsów programistycznych API udostępnionych przez Softexor Ltd
  2. Użytkownik wykorzystujący zautomatyzowany dostęp do Usług zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudnić lub zakłócać działanie Tradexor. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, niezależnie od innych działań Softexor Ltd ma prawo do rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Dostęp do usług płatnych

  1. Dostęp do Usług płatnych opłacany jest przy pomocy Punktów zakupionych w Softexor Ltd lub partnerów Softexor Ltd
  2. Zasady sprzedaży i dostarczania treści cyfrowych przez Softexor Ltd reguluje odrębny regulamin.
  3. Punkty mogą mieć ograniczony czas ważności, po upływie którego nie można ich wykorzystać do uzyskania dostępu do Usług płatnych.
  4. Użytkownik odpowiedzialny jest we własnym zakresie za zabezpieczenie Punktów przed utratą lub wykorzystaniem przez osoby postronne. Sposób zabezpieczenia i utrwalenia Punktów zależy od wykorzystywanej Aplikacji.
  5. Użytkownik może przekazać posiadane Punkty innemu Użytkownikowi bez konieczności informowania o tym Softexor Ltd
  6. Uzyskanie dostępu do Usługi płatnej wiąże się z unieważnieniem wykorzystanego Punktu i otrzymaniem Informacji Dostępowej.
  7. Punkty są jednorazowe. Unieważnionego Punktu nie można wykorzystać ponownie.
  8. Użytkownik odpowiedzialny jest we własnym zakresie za zabezpieczenie Informacji Dostępowej przed utratą lub wykorzystaniem przez osoby postronne. Sposób zabezpieczenia i utrwalenia Informacji Dostępowych zależy od wykorzystywanej Aplikacji.
 6. Towary zakazane

  1. Użytkownicy zobowiązują się do niepublikowania Informacji Handlowych dotyczących Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
  2. Niezależnie od postanowień art. 6.1. zabronione jest publikowanie Informacji Handlowych dotyczących Towarów wymienionych jako zakazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  3. Towary, o których mowa w art. 6.1. i 6.2. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).
  4. Publikacja Informacji Handlowych niektórych rodzajów Towarów wymaga spełnienia dodatkowych warunków, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 7. Ochrona prywatności

  1. W ramach świadczenia Usług Tradexor Softexor Ltd nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
  2. Softexor Ltd wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Tradexor i Witryną w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  3. Softexor Ltd informuje, że podczas korzystania z Tradexor nie są stosowane pliki “cookies” ani ich odpowiedniki. Użytkownik korzysta z Usług anonimowo, a jego działania nie są w żaden sposób śledzone czy monitorowane.
  4. Softexor Ltd informuje, że podczas korzystania z Witryny promującej Tradexor używane są przez Softexor Ltd pliki “cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które służą do opracowania ogólnych statystyk dotyczących wykorzystania Witryny. Uzyskane przez Softexor Ltd informacje “cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików “cookies” przez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” w żaden sposób nie ogranicza możliwości korzystania z Witryny.
  5. Punkty umożliwiające dostęp do Usług płatnych są anonimowe i nie są w żaden sposób przypisane do Użytkownika.
 8. Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu Tradexor

  1. Softexor Ltd dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Tradexor.
  2. W przypadku wystąpienia awarii lub błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem Softexor Ltd podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.
  3. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane w sekcji “Stan Usług”, do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej Witryny.
 9. Kontakt i postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownik może kontaktować się z Softexor Ltd w sprawie Usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
   • pisemnej na adres: Softexor Ltd, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London,
   • za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w sekcji “Kontakt” Witryny.
  2. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Softexor Ltd lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja).
  3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Softexor Ltd zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Softexor Ltd prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
  5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
  6. Softexor Ltd zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Oferentów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Towaru, należy kierować bezpośrednio do Oferenta, od którego Towar pochodzi.
 10. Rozwiązanie umowy

  1. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zamknięcia przez Użytkownika połączenia sieciowego z Tradexor lub zamknięcia Aplikacji.
  2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy.
  3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 2.3, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który skorzystał z Usługi i została ona w pełni wykonana.
 11. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Softexor Ltd poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację na Witrynie stosownego ogłoszenia.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Softexor Ltd, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 11.1.
  3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy na zasadach określonych w pkt. 10.
  4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Postanowienia odrębnych regulaminów, o których mowa w pkt. 2.1 określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
  7. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami Regulaminu a postanowieniami odrębnych regulaminów, o których mowa w pkt. 2.1 pierwszeństwo mają postanowienia tych odrębnych regulaminów, o ile nie postanowiono inaczej.
  8. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. UUżytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając adres odrtradexor.com
  9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2022.
 12. Załączniki

  1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1: Towary zakazane i dopuszczone warunkowo

 1. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika Informacji Handlowych dotyczących obrotu następującymi Towarami (Towary zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi Towarami:

  1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt.
  2. Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).
  3. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1.1.
  4. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.
  5. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid).
  6. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany.
  7. Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce z zastrzeżeniem pkt. 2.7. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne.
  8. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne).
  9. Napoje alkoholowe z zastrzeżeniem pkt. 2.8.
  10. Wyroby tytoniowe z zastrzeżeniem pkt. 2.2, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i ich części.
  11. Organy i wydzieliny ludzkie lub zwierzęce.
  12. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
  13. Psy i koty wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.
  14. Towary pochodzące z kradzieży lub innego nielegalnego źródła.
  15. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług.
  16. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
  17. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe.
  18. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.
  19. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.
  20. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa z zastrzeżeniem pkt. 2.9 do 2.13.
  21. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje w tym:
  22. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy.
  23. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy.
  24. Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad.
  25. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody.
  26. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
  27. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
  28. tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
  29. naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
  30. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.
  31. Dane osobowe lub listy adresów e-mail.
  32. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną.
  33. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), naruszające licencję producenta, w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware.
  34. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac.
  35. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
  36. Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ).
  37. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail).
  38. Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont.
  39. Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier.
  40. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami.
  41. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
  42. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
  43. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano oraz pojazdy bez dokumentów.
  44. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP).
  45. Karty płatnicze prepaid  (tzw. karty przedpłacone).
  46. Karty dekoderów telewizji cyfrowej (np. NC+, Cyfrowy Polsat).
  47. Zarejestrowane karty SIM.
  48. Złoto w postaci sztabek, monet bądź złomu złotniczego oraz srebro w postaci sztabek i złomu.
  49. Oferty pracy:
  50. będące udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki),
  51. wymagające wpłaty zaliczki.
 2. Opublikowanie Informacji Handlowej na temat następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile:

  • Towary te spełniają określone poniżej warunki,
  • Informacja Handlowa zawiera aktualny link do Źródła,
  • zamieszczony w Źródle opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):
L.p.Rodzaj towaruWarunkiWymagane elementy opisu w Źródle
1.Zwierzęta inne niż wymienione w pkt. 1.12 i 1.13Sprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty).Oświadczenie o zapewnieniu bezpiecznych i humanitarnych warunków transportu.
2.Wyroby tytonioweMuszą mieć charakter wyłącznie kolekcjonerski.Oświadczenie o wyłącznie kolekcjonerskim charakterze Towaru.
3.Dekodery cyfroweNie mogą być własnością operatora (np. Cyfra+, NC+, Cyfrowego Polsat).Podanie numeru seryjnego dekodera.
4.Audiobooki i videobooki nie będące oficjalnymi wydawnictwamiSprzedający musi być wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą.Podanie nadanego publikacji numeru ISBN znajdującego się w bazie danych Biblioteki Narodowej na stronie http://alpha.bn.org.pl/search*pol/.
5.Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportoweCena sprzedaży biletu nie może być wyższa od jego ceny nominalnej.Informacja o wysokości ceny nominalnej biletu.
6.Karty gwarancyjneNie mogą być samodzielnym przedmiotem sprzedaży (muszą być dołączone do Towarów objętych gwarancją).
7.Leki (OTC)Mogą być oferowane wyłącznie przez apteki ogólnodostępne.
 1. Podanie danych identyfikujących aptekę ogólnodostępną: nazwa, adres, nr telefonu kontaktowego, imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za realizację umowy.
 2. Odnośnik do posiadanego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, wydanego przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, zeskanowanego w formacie PDF.
 3. Podanie informacji o: nazwie leku (OTC), dawce, wielkości opakowania, postaci leku (OTC) oraz ilości.
8.AlkoholeMogą być oferowane wyłącznie przez punkty sprzedaży alkoholu.
 1. Podanie danych identyfikujących Sprzedającego: dane firmy, nazwa i adres  punktu sprzedaży.
 2. Odnośnik do posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa, wydanego przez uprawniony organ, zeskanowanego w formacie PDF.
 3. Oświadczenie o treści: "Oświadczam, że prowadzę sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, na podstawie aktualnego i ważnego zezwolenia. Miejscem zawarcia umowy z Kupującym jest adres punktu sprzedaży alkoholu. Warunkiem wydania Towaru jest weryfikacja przez dostawcę pełnoletniości Kupującego oraz stanu jego trzeźwości".
9.Gazy pieprzoweMogą być oferowane wyłącznie przez punkty posiadające koncesję na sprzedaż wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.Podanie informacji o: nazwie gazu, stężeniu oraz składzie.
10.Paralizatory (przedmioty obezwładniające przy użyciu energii elektrycznej)Mogą być oferowane wyłącznie przez punkty posiadające koncesję na sprzedaż wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Średnia wartość prądu w obwodzie nie może przekraczać 10 mA i energia nie może przekraczać 300 mJ. Podanie informacji o: nazwie, natężeniu prądu oraz producencie.
 1. Oświadczenie o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającej 10 mA i energii nie przekraczającej 300 mJ.
 2. Oświadczenie o treści: "Obrót przedmiotami obezwładniającymi przy użyciu energii elektrycznej reguluje ustawa z dnia 22 czerwca 2001 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 nr 67, poz. 679). Zgodnie z nią sprzedaż takich produktów podlega ewidencjonowaniu, a Sprzedawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zawartych Transakcji. Przedmioty obezwładniające przy użyciu energii elektrycznej mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po zweryfikowaniu tożsamości".
11.Broń palna i jej istotne częściBroń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika.Oświadczenie, że broń rozdzielnego ładowania lub jej istotne części została wytworzona przed rokiem 1885 lub jest jej repliką.
12.Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne częściAmunicja jest pozbawiona cech bojowych.Oświadczenie, że amunicja jest pozbawiona cech bojowych.
13.WiatrówkiEnergia pocisku nie może przekroczyć wartości 17 .J.Oświadczenie, że energia pocisku nie przekracza wartości 17 .J.
14.GrzybyAtest wystawiony przez klasyfikatora lub grzyboznawcę (z wyłączeniem grzybów hodowlanych oraz wprowadzonych do obrotu w innych krajach UE).Oświadczenie, że oferowane grzyby posiadają odpowiedni atest i dołączenie pliku w formie elektronicznej zawierającego atest lub wyraźnego zdjęcia etykiety zawierającej wymagane prawem informacje.
15.Materiały pirotechniczneMogą być oferowane wyłącznie punkty posiadające koncesję.Podanie informacji o nazwie producenta lub importera, znak dopuszczenia lub certyfikat produktu.
16.Oprogramowanie na licencji OEMSprzedaż oprogramowania nie może naruszać licencji OEM. 
17.Oprogramowanie posiadające Powszechną Licencję Publiczną GNU (GNU General Public License, tzw. GNU GPL) Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać warunków licencji GNU GPL. 
18.Bony (talony) na usługiBony (talony) muszą dotyczyć wyłącznie usług, a ich wartość powinna obejmować całość kwoty należnej za usługę. 

Załącznik nr 2: Opłaty i prowizje

L.p.UsługaCena
1.Publikacja Informacji Handlowej na serwerach Tradexor1bezpłatne
2.Rejestracja Informacji Handlowej w wyszukiwarce Tradexorbezpłatne
3.Wyszukiwanie Informacji Handlowych spełniających zadane kryteria2bezpłatne
4.Uzyskanie po raz pierwszy dostępu do treści pojedynczej Informacji Handlowej - zakup Informacji Dostępowej1 Punkt
5.Uzyskanie po raz kolejny dostępu do treści pojedynczej Informacji Handlowej - wykorzystanie posiadanej Informacji Dostępowej3bezpłatne
1 Maksymalny rozmiar Informacji Handlowej wraz z załączonymi zdjęciami przy publikacji na serwerach Tradexor ograniczony jest do 100 MB. Wydawca nie musi korzystać z serwerów Tradexor i może opublikować Informację Handlową na dowolnym serwerze internetowym obsługującym protokół HTTP/HTTPS.
2 Wynikiem wyszukiwania jest lista identyfikatorów Informacji Handlowych spełniających zadane kryteria bez dostępu do ich treści.
3 Wymaga przechowania Informacji Dostępowej w Aplikacji. Utrata Informacji Dostępowej skutkuje koniecznością ponownego jej zakupu.

Załącznik nr 3: Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, korzystając z formularza w zakładce “Kontakt”. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (dokonałeś czynności, o których mowa w pkt. 3.4 Regulaminu).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Softexor Ltd
20-22 Wenlock Road
N1 7GU London

Ja ……………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na platformie Tradexor.

Data zawarcia umowy to ………………