Regulamin oferty promocyjnej 'Pakiet darmowy'

21.05.2022

Niniejszy Regulamin określa zasady Oferty Promocyjnej “Pakiet darmowy”.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Oferty Promocyjnej “Pakiet darmowy” (“Oferta”) jest Softexor Ltd z siedzibą w Londynie, N1 7GU Londyn, 20-22 Wenlock Road, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 8689401 (“Organizator”).

  2. Z Oferty mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (“Użytkownik”).

  3. Aby skorzystać z Oferty należy:

   1. Pobrać i zainstalować aplikację umożliwiającą skorzystanie z usług platformy Tradexor np. aplikację Tradexor Desktop dostępną do pobrania z witryny tradexor.com (“Aplikacja”).
   2. Aktywować Ofertę na zasadach opisanych poniżej.
  4. Użytkownik aktywując Ofertę akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 2. Przedmiot Oferty i warunki skorzystania z Oferty

  1. Oferta polega na nieodpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi pakietu 1000 (jednego tysiąca) Punktów Tradexor umożliwiających skorzystanie z płatnych usług platformy Tradexor na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług na Platformie Tradexor.

  2. Punkty Tradexor otrzymane w ramach Oferty ważne są do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła aktywacja Oferty. Po upływie tego terminu Punkty otrzymane w ramach Oferty tracą swą ważność i nie mogą być użyte do skorzystania z płatnych usług platformy Tradexor.

  3. Aktywacja Oferty odbywa się poprzez podanie prawidłowego kodu promocyjnego podczas doładowania punktów Tradexor.

  4. Treść kodu promocyjnego, o którym mowa w pkt. 2.3 opublikowana jest na stronie internetowej Organizatora tradexor.com.

  5. Punkty Tradexor otrzymane po aktywacji Oferty dostarczane są drogą elektroniczną bezpośrednio do urządzenia Użytkownika poprzez pobranie pakietu punktów przez Aplikację.

  6. W przypadku przeszkód technicznych uniemożliwiających natychmiastowe dostarczenie Punktów np. z powodu niedostępności połączenia internetowego próba dostarczenia będzie ponawiana automatycznie do momentu jej pomyślnego dostarczenia.

  7. Wartość nieodpłatnego świadczenia wskazanego w pkt. 2.1 przekazywanego w ramach Oferty podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1509).

  8. W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w okresie trwania niniejszej Promocji pkt. 2.7 przestaje obowiązywać, a Organizator i Użytkownik mają obowiązek stosowania obowiązujących zasad podatkowych.

  9. Oferta nie podlega wymianie na środki pieniężne lub inne świadczenia.

 3. Czas trwania Oferty

  1. Czas trwania Oferty jest nieokreślony, z zastrzeżeniem, że Organizator w każdej chwili może Ofertę zakończyć lub zakończoną wznowić. Zakończenie i wznowienie Oferty ogłaszane będzie każdorazowo w witrynie tradexor.com.

  2. Zakończenie Oferty nie będzie miało wpływu na prawo do wykorzystania przez Użytkownika Punktów, które otrzymał w ramach Oferty w okresie jej trwania.

 4. Reklamacje

  1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację u Organizatora. Powinien to zrobić niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności, które budzą jego zastrzeżenia.

  2. Użytkownik może złożyć reklamację w formie:

   • pisemnej na adres: Softexor Ltd, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London,
   • za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w sekcji “Kontakt” witryny tradexor.com
  3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Softexor Ltd prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).

  5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

 5. Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Materiały reklamowe mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny.

  2. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na witrynie tradexor.com.

  3. Korzystanie z Oferty nie wyklucza korzystania z innych Ofert Promocyjnych dostępnych w ofercie Organizatora, chyba że ich regulaminy stanowią inaczej.

  4. Korzystanie z Oferty nie wymaga od Użytkownika przekazania jakichkolwiek danych osobowych do Organizatora. Dane osobowe nie są przez Organizatora zbierane ani przetwarzane.

  5. Użytkownik może skorzystać z Oferty tylko jeden raz w ciągu danego miesiąca kalendarzowego.

  6. Ewentualne spory w związku z realizacją Oferty rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając adres odrtradexor.com

  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2022.