Regulamin sprzedaży i dostarczania treści cyfrowych na platformie Tradexor

7.10.2022

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży i dostarczania treści cyfrowych przez Softexor Ltd na platformie Tradexor.

 1. Definicje

  1. Aplikacja - oprogramowanie lub witryna internetowa łącząca się z Tradexor w imieniu Użytkownika, umożliwiająca dostęp do Usług i obsługująca formaty treści cyfrowych TAX, TDX, oraz TPX.
  2. Autor - Użytkownik, który przygotował Informację Handlową.
  3. Informacja Dostępowa - treści cyfrowe zapisane w formacie TAX zawierające dane dostępowe do Informacji Handlowej.
  4. Informacja Handlowa - treści cyfrowe zapisane w formacie TDX zawierające zestawienie cech Towaru stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy.
  5. Oferent - osoba fizyczna lub prawna oferująca Towar.
  6. Punkty - treści cyfrowe potwierdzające dokonanie płatności prepaid, zapisane w formacie TPX uzyskane przez Użytkownika na podstawie dokonanej na rzecz Softexor Ltd płatności, zakupu u partnera Softexor Ltd lub na skutek organizowanych przez Softexor Ltd promocji, którymi dokonuje się zapłaty za świadczenie Usług.
  7. Regulamin - niniejszy dokument.
  8. Sklep - prowadzony przez Softexor Ltd w ramach Witryny w domenie tradexor.com internetowy system transakcyjny, umożliwiający zakup od Softexor Ltd Punktów.
  9. Softexor Ltd - spółka z siedzibą w Londynie, N1 7GU Londyn, 20-22 Wenlock Road, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 8689401.
  10. TAX (Tradexor Access eXchange) - cyfrowy format wymiany Informacji Dostępowych.
  11. TDX (Tradexor Data eXchange) - cyfrowy format wymiany Informacji Handlowych.
  12. TPX (Tradexor Points eXchange) - cyfrowy format wymiany Punktów.
  13. Towar - rzecz, usługa lub prawo oferowana przez Oferenta.
  14. Tradexor - prowadzona przez Softexor Ltd, na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie świadczenia usług na platformie Tradexor, platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, utrzymywana przez Softexor Ltd w domenach tradexor.com i tradexor.net, dostępna również w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Softexor Ltd
  15. Treść Cyfrowa - Punkty, Informacje Dostępowe, Informacje Handlowe.
  16. Usługi - usługi świadczone dla Użytkowników przez Softexor Ltd w ramach Tradexor.
  17. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Tradexor.
  18. Witryna - zbiór stron internetowych promujących Tradexor opublikowany w domenie tradexor.com
  19. Wydawca - Użytkownik, który opublikował Informację Handlową w sieci Internet.
  20. Źródło - przygotowany przez Oferenta dokument lub witryna internetowa przedstawiająca Towar, jego dostępność, proponowane warunki umowy oraz sposób jej zawarcia.
 2. Postanowienia ogólne

  1. W ramach Sklepu Softexor Ltd umożliwia Użytkownikowi składanie zamówień na zakup Treści Cyfrowych.
  2. Warunkiem technicznym skorzystania ze Sklepu jest posiadanie komputera, który:
   • ma dostęp do sieci Internet,
   • ma zainstalowaną przeglądarkę internetową,
   • ma zainstalowaną Aplikację,
   • spełnia wymagania systemowe Aplikacji.
  3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na Witrynie w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Techniczne warunki korzystania z Treści Cyfrowych

  1. Treści Cyfrowe dostępne w Sklepie zabezpieczone są podpisem cyfrowym.
  2. Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie Aplikacji obsługującej formaty TAX, TDX i TPX.
  3. Treści Cyfrowe nie są objęte kodowaniem regionalnym.
 4. Umowa na korzystanie z Treści Cyfrowych

  1. Użytkownik może używać Treści Cyfrowych wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami .
  2. Użytkownik ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej na własny użytek.
  3. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 4.1, Użytkownik może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.
  4. Klient nie jest uprawniony do:
   1. Rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach. Wyjątek stanowią Punkty które mogą być przekazane innemu Użytkownikowi.
   2. Ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej.
   3. Publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej.
   4. Usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej.
   5. Oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim.
  5. Softexor Ltd udziela Użytkownikowi zgody na korzystanie z Treści Cyfrowej na nie więcej, niż 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) odrębnych urządzeniach (telefon, tablet, komputer itp.).
  6. Udostępnianie w Internecie zakupionych Treści Cyfrowej bez zgody Softexor Ltd jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji Softexor Ltd może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu łamania praw do danej kopii Treści Cyfrowej.
 5. Punkty - Warunki zamówień, sprzedaży oraz dostawy

  1. Punkty stanowią dowód dokonania płatności pre-paid i umożliwiają zakup pozostałych Usług płatnych platformy Tradexor w tym zakup treści cyfrowych stanowiących Informacje Dostępowe.
  2. Punkty są jednorazowe a wykorzystany punkt zostaje unieważniony.
  3. Punkty są anonimowe i nie są w żaden sposób przypisane do Użytkownika.
  4. Użytkownik może przekazać posiadane Punkty innemu Użytkownikowi bez konieczności informowania o tym Softexor Ltd
  5. Użytkownik odpowiedzialny jest we własnym zakresie za zabezpieczenie Punktów przed utratą lub wykorzystaniem przez osoby postronne. Sposób zabezpieczenia i utrwalenia Punktów zależy od wykorzystywanej Aplikacji.
  6. Softexor Ltd w ramach Sklepu, za pośrednictwem sieci Internet, prezentuje możliwe do nabycia od Softexor Ltd pakiety Punktów.
  7. Oferowane pakiety Punktów zawierają określoną w opisie liczbę Punktów z określonym okresem ważności.
  8. Okres ważności Punktów liczony jest od momentu dostarczenia go do Użytkownika. Po upływie okresu ważności Punktu nie można wykorzystać do uzyskania dostępu do Usług płatnych.
  9. Klient składa ofertę zakupu zaprezentowanego przez Softexor Ltd pakietu Punktów wybierając go w Aplikacji i dokonując płatności.
  10. W trakcie procesu składania oferty zakupu Użytkownik powinien postępować zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się w Aplikacji.
  11. Wszystkie ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.
  12. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie, po uwzględnieniu wszystkich rabatów, voucherów i promocji.
  13. Po złożeniu przez Użytkownika oferty oraz po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma od Softexor Ltd komunikat potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji. Komunikat przekazywany jest drogą elektroniczną do Aplikacji. Z chwilą wysłania przez Softexor Ltd potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym pomiędzy Softexor Ltd a Użytkownikiem zawierana jest umowa o dostawę treści cyfrowych (Punktów) na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu.
  14. Zamówione i opłacone Punkty dostarczane są Użytkownikowi w sposób niematerialny poprzez przesłanie danych do Aplikacji.
 6. Informacje Dostępowe - Warunki zamówień, sprzedaży oraz dostawy

  1. Użytkownik może zamówić Informacje Dostępowe i uzyskać dostęp do treści Informacji Handlowych korzystając z Aplikacji. Szczegółowy sposób składania zamówienia zależy od wykorzystywanej Aplikacji.
  2. Płatność za Informacje Dostępowe następuje z wykorzystaniem Punktów zgodnie z cennikiem zawartym w Regulaminie świadczenia usług na platformie Tradexor.
  3. Informacje Dostępowe umożliwiają wielokrotny i nieograniczony czasowo dostęp do treści pojedynczej Informacji Handlowej.
  4. Użytkownik odpowiedzialny jest we własnym zakresie za zabezpieczenie Informacji Dostępowych przed utratą. Sposób zabezpieczenia i utrwalenia Informacji Dostępowych zależy od wykorzystywanej Aplikacji.
  5. Zamówione i opłacone Informacje Dostępowe dostarczane są Użytkownikowi w sposób niematerialny poprzez przesłanie danych do Aplikacji.
 7. Dowód zakupu, faktury

  1. Punkty oraz Informacje Dostępowe zawierają numer transakcji, dane wystawcy oraz są podpisane cyfrowo stanowiąc dowód zakupu oraz podstawę ewentualnej reklamacji.
  2. Informacje na temat złożonych zamówień i ich statusu są przechowywane i dostępne w Aplikacji.
  3. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z płatności Premium SMS Softexor Ltd nie wystawia paragonu ani faktury. Faktura za usługę Premium SMS wystawiana jest przez operatora sieci komórkowej.
 8. Ochrona prywatności

  1. W ramach prowadzonej sprzedaży i dostawy treści cyfrowych Tradexor Softexor Ltd nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
  2. Softexor Ltd wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Tradexor, Witryną i Sklepem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  3. Softexor Ltd informuje, że podczas korzystania z Tradexor nie są stosowane pliki “cookies” ani ich odpowiedniki. Użytkownik korzysta z Usług anonimowo, a jego działania nie są w żaden sposób śledzone czy monitorowane.
  4. Softexor Ltd informuje, że podczas korzystania z Witryny promującej Tradexor oraz Sklepu używane są przez Softexor Ltd pliki “cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika, które służą do opracowania ogólnych statystyk dotyczących wykorzystania Witryny. Uzyskane przez Softexor Ltd informacje “cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym Użytkownikiem. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików “cookies” przez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” w żaden sposób nie ogranicza możliwości korzystania z Witryny.
  5. Punkty są anonimowe i nie są w żaden sposób przypisane do Użytkownika.
 9. Zasady dotyczące przerw technicznych w działaniu Tradexor

  1. Softexor Ltd dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu.
  2. W przypadku wystąpienia awarii lub błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem Softexor Ltd podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników.
  3. Informacje o przerwach technicznych, awariach i błędach są umieszczane w sekcji “Stan Usług”, do której dostęp możliwy jest z poziomu strony głównej Witryny.
 10. Kontakt i postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownik może kontaktować się z Softexor Ltd w sprawie sprzedaży i dostarczania treści cyfrowych na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
   • pisemnej na adres: Softexor Ltd, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London, United Kingdom,
   • za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w sekcji “Kontakt” Witryny.
  2. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Softexor Ltd lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony poniżej (Reklamacja). Użytkownik może także dokonać Reklamacji otrzymanych Treści Cyfrowych.
  3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Softexor Ltd zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Softexor Ltd prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
  5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
 11. Prawo do odstąpienia do umowy

  1. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zakupu do momentu dokonania płatności za treści cyfrowe objęte zakupem.
  2. Użytkownik będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy o dostawę treści cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Softexor Ltd o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub przez formularz kontaktowy). Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres Softexor Ltd, N1 7GU London, 20-22 Wenlock Road albo wysyłając swoje oświadczenie za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w sekcji “Kontakt” Witryny. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy Softexor Ltd zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  4. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na udostępnienie treści cyfrowych przed upływem okresu do odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie treści cyfrowej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Użytkownika w momencie składania Zamówienia.
  5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika będącego konsumentem, w toku zamawiania Treści Cyfrowej, zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Użytkownika do odstąpienia od umowy, Użytkownikowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13) ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.
 12. Postanowienia końcowe

  1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Softexor Ltd poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację na Witrynie stosownego ogłoszenia.
  2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Softexor Ltd, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia, o którym mowa w pkt. 13.1.
  3. Zakupy dokonane przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
  5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu świadczenia usług na platformie Tradexor oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  6. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając adres odrtradexor.com
  7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 maja 2022.
 13. Załączniki

  1. Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1: Cennik

L.p.Liczba punktów w pakiecieOkres ważności PunktówCena brutto
1.500014 dni3,00 zł
2.1500030 dni6,00 zł
3.5000090 dni9,00 zł

Załącznik nr 2: Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, korzystając z formularza w zakładce “Kontakt”. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (dokonałeś czynności, o których mowa w pkt. 10.5 Regulaminu).

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Softexor Ltd
20-22 Wenlock Road
N1 7GU London

Ja ……………………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o dostawę treści cyfrowych na platformie Tradexor.

Data zawarcia umowy to ………………