Umowa licencyjna użytkownika aplikacji Tradexor Desktop

21.05.2022

Przed rozpoczęciem korzystania z oprogramowania komputerowego Tradexor Desktop udostępnianego przez Softexor Ltd z siedzibą we Wrocławiu, prosimy zapoznać się z postanowieniami niniejszego dokumentu, stanowiącego umowę licencji (zwaną dalej “Umową Licencyjną”).

Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (“Licencjobiorcą”) a Softexor Ltd, 20-22 Wenlock Road, N1 7GU London (“Softexor”) będącą wydawcą oprogramowania komputerowego Tradexor Desktop (“Oprogramowanie”).

 1. Postanowienia ogólne

  1. Oprogramowanie chronione jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej.
  2. Oprogramowanie jest udostępniane na zasadzie licencji z zachowaniem praw autorskich właściciela, a nie sprzedawane.
  3. Instalując, lub używając w jakikolwiek sposób Oprogramowania, Licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej.
  4. Przyjmuje się, że Licencjobiorca instalując lub używając w jakikolwiek sposób Oprogramowanie akceptuje postanowienia Umowy Licencyjnej.
  5. Jeżeli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej, powinien zaprzestać jego użytkowania i niezwłocznie usunąć Oprogramowanie z nośników i pamięci komputerowej, na które zostało skopiowane.
 2. Licencja na oprogramowanie

  1. Z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Umowie Licencyjnej Softexor udziela Licencjobiorcy niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania, na warunkach określonych w Umowie Licencyjnej.
  2. Licencja udzielana jest nieodpłatnie.
 3. Licencjobiorca ma prawo do

  1. Zainstalowania i użytkowania dowolnej ilości kopii Oprogramowania.
  2. Sporządzania kopii zapasowych Oprogramowania na własny użytek.
  3. Dokonywania bezpłatnych uaktualnień oprogramowania.
 4. Licencjobiorca nie ma prawa do

  1. Dokonywania odtworzenia, dekompilacji, inżynierii wstecznej lub deasemblacji Oprogramowania.
  2. Sprzedaży, reprodukowania, ani dystrybuowania Oprogramowania w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu.
  3. Udzielania sublicencji osobom trzecim.
 5. Ograniczenie odpowiedzialności Softexor

  1. Softexor nie udziela żadnych gwarancji, zapewnień ani obietnic ponad te, które są wyraźnie określone w niniejszej Umowie, a Licencjobiorca przyjmuje na siebie ryzyko wynikające ze skutków korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania.
  2. Softexor nie gwarantuje, iż Oprogramowanie spełni wymagania Licencjobiorcy, lub że Oprogramowanie będzie działało bez przeszkód.
  3. Softexor nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym bez ograniczeń, szkody wynikłe ze strat w prowadzonej działalności, za przerwy w prowadzeniu działalności, utratę informacji związanych z prowadzoną działalnością lub inne szkody pieniężne lub niepieniężne) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania.
 6. Zabezpieczenie zakupionych treści cyfrowych platformy Tradexor

  1. Zakupione treści cyfrowe platformy Tradexor (Punkty oraz Informacje Dostępowe) przechowywane są na komputerze, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie, w następującym folderze profilu użytkownika:
   %APPDATA%..\Local\Tradexor\Wallet
  2. Licencjobiorca odpowiedzialny jest we własnym zakresie za zabezpieczenie zakupionych treści cyfrowych przed utratą poprzez wykonywanie regularnej kopii zapasowej folderu, w którym przechowywane są dane zakupionych treści cyfrowych.
  3. Licencjobiorca odpowiedzialny jest we własnym zakresie za zabezpieczenie zakupionych treści cyfrowych przed wykorzystaniem przez osoby postronne poprzez ograniczenie uprawnień dostępu do folderu, w którym przechowywane są dane zakupionych treści cyfrowych.
 7. Licencje komponentów

  1. Oprogramowanie Tradexor Desktop wykorzystuje następujące komponenty z zachowaniem warunków licencji udzielonych przez ich autorów:
 8. Postanowienia końcowe

  1. Strony deklarują gotowość rozwiązywania ewentualnych sporów wynikłych z realizacji przedmiotowej Umowy Licencyjnej na drodze wzajemnego porozumienia. W razie niemożności dojścia do polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej Umowy Licencyjnej jest właściwy sąd powszechny. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając adres odrtradexor.com
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy Licencyjnej zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.


Tradexor Desktop for Windows
Copyright © 2008-2022 Softexor
Wszelkie prawa zastrzeżone.